ÅRTIONDEN I DET PSYKOLOGISKA FÖRSVARET FRÅN 1975

Författaren Bertil Häggman har tidigare på denna blogg publicerat Del 3 av sina politiska memoarer. Här publiceras nu ett utdrag ur Del 4, som till skillnad från Del 1 (publicerad av Kindle Publishing House) är på svenska och behandlarförfattarens militära tjänstgöring, som han avslutade som stabsredaktör inom det psykologiska försvaret.

Till psykförsvaret och tiden i ToPF i södra Sverige

Det visade sig att mitt arbete till försvar av Sydvietnams frihet åren 1965 till 1975 skulle få betydelse för min fortsatta militära tjänstgöring. Först blev det dock en repetitionsövning vid Livregementets grenadjärer (I 3) i Örebro under maj månad 1973.

I början av 1970-talet kom jag i kontakt med major Anders Franchell, som hade en ledande ställning inom det militära psykologiska försvaret. Det ledde till att jag enligt ett förordnande den 1 februari 1975 blev stabsredaktör med placering vid det psykologiska försvaret (tjänstegrupp 2 det vill säga motsvarande fänrik, löjtnant eller kapten). I maj-juni 1975 genomgick jag en repetitionsövning (krigsförbandsövning) i Stockholm.

Jag sökte också medlemskap i ett förbund, som verkade för vidareutbildning av krigsplacerad personal inom det psykologiska försvaret. Sedan mitten av 1960-talet fanns det en organisation med detta syfte inom den militära informationstjänsten. År 1964 hade Sveriges Militära Psykförsvarsförening (SMIPS) bildats främst på initiativ av majorerna Anders Franchell och Bertil Flodin. SMIPS ingick liksom Fältartisterna i Personaltjänstförbundet (FPF), som verkade i den frivilliga befälsutbildningsverksamheten.

Under tiden visade det sig att SMIPS tilldelades allt för små medel för att kunna arbeta effektivt. Det ledde till att organisationen lämnade FPF och gick med i Centralförbundet för befälsutbildning (CFB). Vid årsstämman 1979 ändrades namnet till Totalförsvarets Psykförsvarsförbund (ToPF). Orsaken till namnändringen var bland annat att man i ökande utsträckning fick medlemmar, som hade uppgifter på andra områden än den militära informationstjänsten. Det var i samband med namnbytet, som jag blev medlem i den regionala föreningen ToPF i södra Sverige (förbundet hade fem regionala föreningar i stort sett efter dåvarande milo-indelning).

Stadgar för ToPF i södra Sverige antogs vid bildandet i november 1979 och enligt stadgarna skull verksamheten omfatta försvarsupplysning samt rekrytering och utbildning av frivillig personal ingående i totalförsvaret.

Förutom Försvarsstabens informationsavdelning engagerade sig även Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, som senare bytte namn till Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). Per Landahl, SPF:s kanslichef medverkade regelbundet vid förbundets möten. Landahl var också under en tid efter sin avgång med pension ordförande i ToPF. Bland de uppgifter som SPF hade kan nämnas informationsforskning och upplysning i krislägen. Styrelsen ansvarade också för de opinionsundersökningar som gjordes för att mäta svenskarnas försvarsvilja och inställning till väpnat försvar av Sverige.

Vid slutet av 1970-talet och under 1980-talet var förbundets huvuduppgift att se till att medlemmarnas kunskaper bibehölls framför allt då press- och informationsofficerare, det vill säga stabsredaktörer. När det under åren kom allt fler medlemmar utan anknytning till det militära tillkom en ny uppgift för förbundet: att rekrytera, informera och utbilda frivilliga för totalförsvarets beredskaps- och krigsorganisation inom ramen för det psykologiska försvarets verksamhetsområden. Därmed skulle medlemmarna kunna krigsplaceras även under det civila försvaret som till exempel informationsbefäl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: