Archive for November, 2018

HANS J. MORGENTHAU OM DEN INTERNATIONELLA KAMPEN OM MAKT

November 23, 2018

Hans J. Morgenthau (1904 – 1980) utvecklade en omfattande teori om internationella relationer i realistisk anda. Han var påverkad av den amerikanske protestantiske teologen och statsvetaren Reinhold Niebuhr (1892 – 1971), som liksom Thomas Hobbes ansåg att själviskhet och maktlystnad spelade en väsentlig roll i mänsklig samlevnad.

Detta beskrev Niebuhr med termen animus dominandi, en önskan att dominera, som är det främsta upphovet till internationella konflikter. Morgenthau slog i sitt huvudverk, ”Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace”, först utgivet 1948, fast att “international politics, like all politics, is a struggle for power”.

Här nedan följer en kort presentation av de grundläggande sex principerna enligt andra utgåvan av ”Politics among Nations”.

Grunden för Morgenthaus realistiska teori är maktbegreppet eller “ interest defined in terms of power”, vilket leder fram till hans andra princip: antagandet att politiska ledare “think and act in terms of interest defined as power” .
Morgenthaus tredje princip är att maktintresse är en universell kategori och en betydelsefull del av politiken. Innehåll och hur det utövas beror på den politiska och kulturella omgivningen.

Den fjärde principen tar hänsyn till förhållandet mellan realism och etik. Realister med sunt förnuft är medvetna om att politiskt handlande har moralisk betydelse och att det finns ett spänningsförhållande mellan moral och behovet av framgångsrik politisk verksamhet.

Försiktighet och inte övertygelse om den egna moralens och ideologins överlägsenhet bör vägleda politiskt handlande. Detta framhävs i den femte principen där det hävdas att alla statsaktörer inklusive den egna måste ses som politiska enheter som agerar för egna intressen inom ramen för makt och inflytande. Här kan anmärkas att försiktighet inte alltid kan var ledande vid beslut. Sunt förnuft består till nio tiondelar av att vara förståndig vid rätt tidpunkt.
Realismens sjätte princip är enligt den amerikanske realisten att politiken definieras som en självständig sfär. Den kan inte underställas etiken men etik spelar ändå en roll inom politiken.

Realismen är ett sätt att bedöma internationella relationer men är också ett användbart medel för att planera vid politiska avgöranden. Internationell politik är liksom all politik för Morgenthau en fråga om en kamp inom den politiska eliten om makten.