STASI, KGB OCH SECURITATE I SVERIGE

Nu kräver Folkpartiet att Säpo lämnar ut namnen på de svenskar som spionerade för den östtyska underrättelsetjänsten Stasi. Även justitieminister Beatrice Ask (m) öppnar på glänt för en närmare utredning liksom (s). Justitieministern vill dock först att domstolarna får slutbehandla målet som föranletts av professor Birgitta Almgrens ansökan att få ta del av Säpos material om de misstänkta Stasispionerna. Kammarrättens dom har överklagats till regeringsrätten, så det kan ta tid innan en slutgiltig dom föreligger.

I Danmark har det sagts att Sverige skyddar sina öststatsspioner. Det lär nog ha varit riktigt så länge (s) satt vid makten. Nu, år 2010, bör alliansregeringen bryta tystnaden. Men inte bara Stasis spioneri bör bli föremål för en utredning. De sovjetiska, polska och tjeckoslovakiska underrättelsetjänsternas arbete i Sverige bör kartläggas. Även rumänska Securitates aktiviteter i Sverige under det kalla kriget bör utredas.

Det är viktigt att det händer något före valet i september 2010.

Flera tidningar har efter kammarrättens avslående av Birgitta Almgrens överklagande av Säpos beslut att vägra lämna ut uppgifter om de svenska kollaboratörerna krävt att regeringen ingriper. Expressen har skrivit (25/2 2010):

…finns det tidigare DDR-informatörer som i dag har en förtroendeposition finns det ett allmänintresse att offentliggöra dem.

Vi måste också våga göra upp med vår historia under det kalla kriget, vilket länder som Tyskland och Finland varit betydligt bättre på. I dag finns det en lucka i vår historieskrivning.

Medan det både i Danmark och Norge väckts åtal mot misstänkta Stasispioner har detta inte skett i Sverige. Ett av problemen har varit att en rad brott preskriberats på grund av det bristande intresset hos Säpo för utredningar i Stasimålen.

Några av de ledande Stasispionerna rekryterades redan på 1960-talet. ”Schuster” kunde leverera material från Sveriges ambassad i Bonn. Andra rekryterades så sent som på 1980-talet: ”Krone” hade personlig kännedom om Olof Palme och kan antas ha funnits i ledningen för (s). ”Martin” rekryterades så sent som 1986 och lämnade information om Sveriges kontakter med Namibia.

Under den östtyska statens existens hölls de så kallade Östersjöveckorna i Rostock, som besöktes av socialdemokrater och kommunister från de nordiska länderna. Mötena i norra Tyskland utnyttjades av Stasi för att rekrytera agenter.

Men det är inte bara Stasi som är av intresse. Arkiven innehåller med säkerhet mycket material om svenskar som arbetade för sovjetiska KGB. Även det kommunistiska Polens underrättelsetjänst hade ett omfattande nätverk i Sverige.

En viktig del av den nuvarande politiska oppositionen utgörs av Vänsterpartiet, som påstår sig ha genomgått en förvandling från kommunism till socialism sedan Sovjets kollaps 1991. Man kan på goda grunder anta att ett forskningsprojekt om kommunistiska staters spioneri i Sverige kommer att avslöja en rad agenter, som stått det kommunistiska partiet nära. Inte minst finns det ett behov av att genomlysa hur Sovjet och andra öststater använde politiska inflytandeoperationer, vilseledningsoperationer, förfalskningar och frontorganisationer förutom desinformation (dezinformatsia) dvs. spridandet av falsk eller missvisande information.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: