ETT FORSKNINGSPROGRAM OM SVERIGES FÖRHÅLLANDE TILL KOMMUNISMEN

Ett forskningsprogram den svenska kommunismens internationella relationer kunde heta ”Sveriges förhållande till kommunismen, Sovjetunionen och Sovjets satellitstater samt det kommunistiska folkmordet”.

Som bland annat balans till forskningsprogrammet ”Sveriges förhållande till nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen”, som beslutades av (s)-regeringen år 2000 och avslutades år 2006 bör regeringen besluta att ge Vetenskapsrådet i uppdrag att förbereda och genomföra ett särskilt forskningsprogram kring Sveriges förhållande till kommunismen, Sovjet och dess satellitstater samt det kommunistiska folkmordet. Det kan ge utrymme till jämförande totalitarismforskning. Programmet kan föregås av en kunskapsöversikt och en internationell forskarkonferens.

Programmet kan lämpligen pågå under längst fem år och genomföras inom en total kostnadsram av 25 miljoner kronor.

En programgrupp bör utses med specialister inom den akademiska världen, som särskilt ägnar ovan berörda frågor intresse.

Riktlinjerna kunde vara:

1. Sammanställning av en kunskapsöversikt av forskningsläget.
2. Denna skall delvis vara populärt hållen och bilda underlag för en kommande internationell konferens kring ämnet.
3. Konferensen skall dokumenteras och dokumentationen spridas även utanför forskarvärlden.
4. Programmet bör utformas brett och beröra flera områden och discipliner.
5. En viktig del av programmet bör vara det stöd som lämnades av den svenska regeringen Branting och delar av den svenska bankvärlden till bolsjevikerna under den första uppbyggnadsperioden efter statskuppen 1917.
6. Det är betydelsefullt att belysa Sveriges och svenskarnas förhållande till kommunismen 1917 till 1991.
7. Det bör finnas utrymme för forskning som följer utvecklingen över en längre tidsperiod.
8. Utrymme ges för att komparativt följa utvecklingen i Sverige ur ett nordiskt och europeiskt perspektiv.
9. Programmet bör organiseras på ett sådant sätt att temata och frågeställningar som ingår kan presenteras i en slutrapport.
10. Denna rapport bör vara ett viktigt steg i kunskapsutbyggnaden om totalitära ideologier..
11. Rapporten utformas så att den kan bidra till uppbyggande av kunskap vid skolor och universitet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: