ÖPPNA SÄPOS ARKIV OM STASI !

Den 13 november 2009 skrev riksdagsledamoten Hans Wallmark i Svensk Tidskrift att det är tid att göra upp med Sveriges relation till DDR. Vid 40-årsminnet sände Sverige sina gratulationer till lednigen i Östberlin. De påstådda “landvinningarna” hyllades.

Wallmark skriver bland annat:

“För den som är född på 1960-talet kom ungdomen att präglas av DDR. Ibland alldeles omedvetet. Dockserien John Blund, ”Sandmann”, var trevlig TV-underhållning halv sju. Pionjärerna i röda halsdukar verkade enbart snälla och hjälpsamma. Och när det politiska intresset ökade, fanns det gott om personer som förnekade existensen av politiska fångar och övergrepp. Sanningen var egentligen den motsatta. I länder som Östtyskland påstods man ha det bättre än på andra håll, och så började proselyterna uppräkningen : Ingen arbetslöshet, fri sjukvård, bra skola, fantastiska idrottsprestationer…”

Men det är en kuslig kompakt tystnad. Även efter professor Almgrens bok hösten 2009. Hon redogör för östtyska metoder att skaffa informatörer och professorn beklagar att Säpo har hemligstämplat sina akter om vilka som arbetade för Stasi. Myndigheterna försvårar därmed ett bokslut över vad som hände mellan Sverige och DDR fram till murens fall 1989. Östtyskland har uppgivit att omkring 90 procent av de utländska informatörerna värvades tack vare ideologisk övertygelse. Så vi vet vilka som var de huvudsakliga aktörerna. Redan från slutet av 1969 drev SSU kravt på ett svenskt diplomatiskt erkännande av DDR. Folkets hus och ABF drev reseverksamhet till DDR.

Wallmark vill att vi i Sverige dömer och fördelar skuld.

Det behövs nu snarast ett öppnande av Säpos arkiv. Agenterna åldras och finns snart inte tillgängliga för forskningen. Man hos Säpo att det gjorts utredningar av misstankar men att ärendena lagts ner på grund av preskription eller brist på bevisning. Men det beror naturligtvis på hur mycket arbete som lagts ner på utredningarna. Den av (s) tillsatta Säkerhetstjänstkommissionen tog inte heller itu med frågan om Stasispioner i Sverige, trots löfte om att det skulle ske. Enligt uppgift skall Almgren ha begärt att få se Stasiagenternas akter hos Säpo men begäran avslogs. Vi vet inte om Almgren överklagat beslutet till kammarrätt och regeringsrätt. Klart är att hon borde ha gjort det.

7 Responses to “ÖPPNA SÄPOS ARKIV OM STASI !”

 1. Antikommunisten Says:

  De landsförädare som i vårt land verkade för Östtyskland och andra vedervärdiga kommuniststater måste ovillkorligen spåras, gripas och ställas inför rätta. Landsföräderi är ett synnerligen allvarligt brott och livstidsfängelse är ett mycket rimligt straff.

  Det är en inte allt för vild gissning att det forfarande finns landsförädare som verkar inom det så kallade vänsterpartiet (kommunistpartiet är det rätta namnet men de fega kommunistiska företrädarna för detta skammens parti vågar inte kalla det vid dess rätt namn).

  Kommunismen är i sanning avskyvärd och är värd allt förakt.

 2. gautic01 Says:

  “spåras, gripas och ställas inför rätta”. Ja, enligt Säpo är de flesta misstänkta för att ha arbetat för Stasi spårade. De har kallats till förhör och frågan om åtal har prövats. Man har i en rad fall kunnat konstatera att brotten har preskriberats och inget åtal har väckts. Normalt gäller 70 års sekretess. Så om Stasis spioneri i Sverige inte skall falla i glömska krävs i princip en stark opinion för att materialet skall släppas, men en sådan verkar inte finnas i Sverige.

  Här nedan är fem av fallen:

  “Schuster” värvades 1962. En av hans spionrapporter handlade om handeln mellan Sverige och DDR. Rapporten får anses ha legat till grund för DDR:s agerande vid handelsförhandlingar med Sverige.

  “Engelmann” rekryterades till Stasi 1960.

  “Magdalena” rekryterades så sent som 1979. Här rör det sig också om rapporter om handeln mellan Sverige och DDR.

  “GK” rapporterade om östtyska flyktingar i Sverige.

  “Schneller” rapporterade till Stasi om Sveriges syn i nedrustningsfrågor.

  Listan kan förlängas. De senaste uppskattningarna talar för att det fanns omkring 50 Stasispioner i Sverige men så länge akterna är hemligstämplade får vi inte veta hur måna det var.

  gautic 01

 3. Antikommunisten Says:

  I det fall dessa brott preskriberats bör namnen på dessa offentligöras. Det kan icke finnas något skäl att sekretessbelägga sådant som har med DDR att göra då denna vedervärdiga stat icke längre existerar.

  Genom att offentligöra dessa vedervärdiga landsförädares namn får de åtminstone känna skammen och medborgranas förakt.

  Det finns inte ord att beskriva den avsky man känner för dessa kommunistiska landsförädare.

  Kommunismen är i sanning avskyvärd.

 4. gautic01 Says:

  Visst bör materialet göras tillgängligt för forskning. Någon uppgörelse på allvar med terrorregimen i Östberlin blir inte möjlig förrän det har skett.

  Det är kanske mera än namnen som är av intresse. Genom att få en detaljerad bild av de misstänktas spionarbete framgår det tydligare hur det var möjligt att agenterna kunde arbeta år ut och år in utan att störas av Säpo.

  Om man jämför med Danmark, där det finns ett centrum för forskning om det kalla kriget, är intresset för uppklaring och uppgörelse i Sverige väldigt lågt. Det behövs mer aktivitet från enskilda riksdagsmän. Ett forskningsprojekt om Sveriges förhållande till de europeiska kommunistisksa tyrannierna skulle säkert leda till en starkare press på utlämnande av Säpos akter. I Danmark brukar man säga att Sverige fredar sina Stasiagenter.

  Skriv gärna till din riksdagsman i denna fråga ! Begär att akterna om svenska Stasiagenter öppnas för forskning !

  gautic 01

 5. Antikommunisten Says:

  Det är märkligt att intresset för att reda upp denna högst väsentliga fråga. Vi har ju nu en borgerlig regering och denna borde ta ett skyndsamt initiativ att på bred front starta en utredning.

  Att socialdemokraterna, som nu mera genom sin så kallade rödgröna allians blivit kommunistiska medlöpare, icke är särdeles intresserade av denna fråga är lätt att förstå. Med mycket stor sannolikhet skulle en seriös utredning på ett mycket tydligt sätt visa kommunistpartiets (d.v.s. det så kallade vänsterpartiets) landsförädiska beteende. Det kommunistparti som nu aspirerar på regeringsmaketn tillsammans med socialdemokraterna.

  Helt skall väl inte heller uteslutas att det även bland socialdemokraterna funnits landsförädare i det östtyska tyranniets sold.

 6. gautic01 Says:

  Det nationella intresset bör överväga i fallet med Stasi-spionerna i Sverige. En utredning är givetvis av värde. Den bör kanske ta sig formen av en mer allmän utredning av Sveriges relation till kommunismen under det kalla kriget. Ett sådant projekt om Sveriges relation till nazismen har genomförts. Nu är det dags att få balans och låta en del av ett sådant projekt handla om Stasis spioneri i Sverige.

  En hel del rapportnamn i det s.k. Siraregistret på Stasiarkivet i Berlin är av sådan karaktär att de bör ha författats av socialdemokrater. En ofta förekommande uppfattning utomlands är att våra regeringar (s) har fredat de svenska Stasi-agenterna.

  Ett projekt om Sveriges relation till kommunismen behöver inte kosta mer än 25 miljoner kr, en ringa summa för att komma till avslut om hur man från östtysk sida försökte undergräva det svenska samhällssystemet.

  gautic01

 7. go learn web98. Says:

  […]The information mentioned in the article are some of the best available […]……

  […]The information mentioned in the article are some of the greatest available […]……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: