FRIEDRICH HAYEKS RÄTTSSTYRE

“Justice…is the main pillar that upholds
the whole edifice. If it is removed, the great,
the immense fabric of human society, that fabric
which, to raise and support, seems, in this world,
if I may say so, to have been the pecualiar and
darling care of nature, must in a moment crumble
into atoms”.

Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Part II,
Section II, Chapter 3

-oo-

Frågan om rättsstyre har sitt ursprung i Israel. Även om det tidvis inte fanns någon israelisk stat erkändes den mosaiska lagen som gällande innan en stat upprättades. Lagen uppenbarades inte för Moses förrän han besteg berget Sinai. Den ansågs vara av gudomlig härkomst och ha existerat sedan tidernas begynnelse.

Rätt måste upptäckas, inte skapas av domstolar. Det är felaktigt att tro att domare genom att fullgöra sin plikt skapar rätt.

Rättsstyre är inte i sig en lag utan en metarättslig doktrin. Inom denna doktrins ramar avgörs vilka egenskaper rätt bör ha. Det finns tre grundläggande egenskaper: allmängiltighet, förutsägbarhet och oväld.

Allmängiltighet ger rätten en principiell tyngd, som har med tid, plats och person att göra.

Förutsägbarhet innebär att medborgaren skyddas mot de styrandes skiftande önskemål och intressen. Förutsägbar rätt är rätt som är känd för de som den gäller för. Ett rättssystem, som producerar tusentals lagar och förordningar om året, är ett hot mot förutsägbarheten. Det innebär fällor och faror för folket.

Oväld innebär att rättvisan är blind. Den väger på våg. Den skall inte ta hänsyn till personer.

Rättspositivismen är ett misstag, tron att lag betyder lagstiftning. Staten skapar inte lag och rätt. Den registrerar och godkänner samt verkställer. En stark rättspositivistisk tro kan leda till auktoritärt eller totalitärt styre.

Det måste finnas en balans mellan frihet, lagstyre och tvång. Av särskild betydelse är frågan om beskattning och olika obligatoriska åligganden.

En modell för enkel, rättvis och balanserad beskattning var till exempl S. 2200 the Flat Rate Tax Act, som presenterades i amerikanska senaten 1996 av senator Jesse Helms, North Carolina.

Tanken på allmän värnplikt har sitt ursprung i det revolutionära Frankrikes angreppskrig mot Europa, då regimen i Paris behövde ett massuppbåd. I länder där värnplikten avskaffats har utbildningskvaliteten kraftigt ökat. Moderna vapensystem behöver yrkessoldater.

På författningsområdet förespråkar von Hayek ett system med två kammare, en lagstiftande, som skriver lagarna och tolkar dem i enlighet med rättstyrets principer. Senaten utses inte i allmänna val utan skulle bestå av enskilda medborgare med erfarenhet, samhällsansvar och hederskänsla. Andrakammaren skulle vara verkställande och väljas på konventionellt sätt.

En skriven författning måste vara grundad på maktdelningsläran. Motsatsen till en rättsstat är en socialistisk stat byggd på rättspositivistiska idéer. Det beskrevs i Tyskland före det nationalsocialistiska maktövertagandet som att rättsstaten försvann och att dörrarna öppnades för fascismens och bolsjevismens seger.

Friedrich von Hayek har varnat för misstaget att tro att mänsklig civilisation kan centralstyras, att det skulle ligga inom det mänskliga förnuftets gränser att förstå och planera allt viktigt i stora drag eller i detalj. Att skapa ett fungerande rättsstyre på 2000-talet i vårt land kommer att vara en av lagstiftarnas viktigaste uppgifter.

Friedrich von Hayek föddes den 8 maj 1899. Denna kortessä behandlar tiden då han var professor i moralfilosofi vid Chicagouniversitetet. Det var då hans bok The Constitution of Liberty (1959) utkom (på svenska: Frihetens grundvalar, Ratio, Stockholm 1984).

En fördjupning av denna bok, Law, Legislation and Liberty , utkom under von Hayeks tid som professor vid Freiburguniversitetet i Tyskland (Vol. 1 Rules and Order (1973), Vol. 2 The Mirage of Social Justice (1976) och Vol. 3 The Political Order of The Free People (1979).

Friedrich von Hayek mottog 1974 Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

One Response to “FRIEDRICH HAYEKS RÄTTSSTYRE”

  1. go learn web98. Says:

    […]The information mentioned in the article are some of the best available […]……

    […]The information mentioned in the article are some of the greatest available […]……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: